Согласие на обработку данных

Положение о защите персональных данных и политике конфиденциальности и Правила пользования сервисом

Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності Громадська організація «Ремонт відділів продажу» (далі — Ремонт відділів продажу), розуміючи важливість охорони та захисту інформації про фізичну особу, поважаючи право кожного збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, прагнучи збирати лише необхідний обсяг персональних даних, враховуючи обмеження встановлені законодавством для обробки персональних даних, усвідомлюючи безумовні обов’язки щодо збереження та недопущення несанкціонованого доступу до персональних даних особи, повідомляє про дане Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності, яке застосовується щодо Користувача Сайту та діяльності Ремонт відділів продажу. І. Визначення понять Положення — це Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності, що застосовується до Користувача. «Сайт» — сукупність програмних засобів та інтерфейсів, що розміщені в мережі Інтернет за унікальною адресою — https://rsd1.org/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени. «Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. «Браузер» — програмне забезпечення, що призначене для перегляду сторінок в мережі Інтернет та взаємодії з ними. «Суб’єкт персональних даних» — фізична особа, персональні дані якої обробляються. «Користувач» — Суб’єкт персональних даних, який ознайомившись з даним Положенням, надав згоду на обробку своїх персональних даних. «Третя особа» — будь-яка особа за вийнятком Суб’єкта персональних даних, Користувача, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних. «Володілець персональних даних» — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. «Розпорядник персональних даних» — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. «Згода Суб’єкта персональних даних» — добровільне волевиявлення фізичної особи, що надається під час реєстрації на Сайті, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних у обсязі та з метою, визначеними даним Положенням. «Обробка персональних даних» — дії Ремонт відділів продажу щодо накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. «Збирання персональних даних» — отримання Ремонт відділів продажу та закріплення на носіях, ередбачених п. 4 V Розділу Положення, персональних даних Користувача після його реєстрації на Сайті. «Cookies (куки)» — це записи даних, які надсилаються з веб-сервера до браузера Користувача, cуб’єкта персональних данних та зберігаються там для подальшого пошуку. ІІ. Права суб’єктів персональних даних 1. Суб’єкт персональних даних має право: а) знати про: — джерела збирання; — місцезнаходження своїх персональних даних; — мету їх обробки; — місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних; б) на доступ до своїх персональних даних; в) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю та розпоряднику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; г) використовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; ґ) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; д) звертатися із скаргами щодо обробки своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або з позовами до суду; е) відкликати згоду на обробку персональних даних; є) надсилати письмовий запит про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати інформацію про зміст таких даних; ж) інші права передбачені законодавством України. ІІІ. Надання згоди 1. Реєструючись на Сайті, Суб’єкт персональних даних погоджується з цим Положенням та надає згоду на обробку своїх персональних даних Ремонт відділів продажу. 2. До персональних даних, які збираються, обробляються Ремонт відділів продажу та які Користувач добровільно надає, реєструючись на Сайті, належить наступна інформація: — ім’я та прізвище; — дата народження; — телефонний номер; — адреса електронної пошти; — країна і місто проживання; — аватар, що містить фотографію чи зображення Користувача; — пароль від особистого профілю; — інші дані, які Користувач добровільно надає. 3. Користувач надає згоду на взаємодію Ремонт відділів продажу з Користувачем, у тому числі на дії Ремонт відділів продажу щодо відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності Ремонт відділів продажу та взаємодії Ремонт відділів продажу з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку. 4. Користувач надає згоду на використання Ремонт відділів продажу його зображення на фото-, відеоматеріалах, створених Ремонт відділів продажу, або іншою особою за завданням Ремонт відділів продажу під час курсів, зібрань та інших заходів, що проводяться Ремонт відділів продажу за участі Користувача. 5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана у порядку передбаченому п. 2 VII Розділу Положення. ІV. Права Ремонт відділів продажу щодо персональних даних користувачів 1. Ремонт відділів продажу має право: а) збирати отримані від Користувача персональні дані та обробляти їх відповідно до мети та обсягу визначеного Положением; б) накопичувати та систематизувати персональні дані; в) за наявності однозначної згоди Користувача, передавати персональну інформацію третім особам. У такому разі Користувач додатково повідомляється про мету та строк обробки; г) надавати доступ до персональних даних без згоди Користувача, у випадках передбачених законодавством України та на вимогу органів державної влади; ґ) за результатами розгляду звернень Користувача вносити зміни в персональні дані чи видаляти їх; д) вносити зміни в це Положення; е) інші права передбачені законодавством України. 2. Ремонт відділів продажу має право здійснювати взаємодію з Користувачем, у тому числі шляхом відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності Ремонт відділів продажу та взаємодії Ремонт відділів продажу з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку. 3. Ремонт відділів продажу має право самостійно або із залученням третіх осіб створювати фото-, відеоматеріали з використанням зображення Користувача під час курсів, зібрань та інших заходів, що проводяться Ремонт відділів продажу за участі Користувача. V. Обробка персональних даних 1. Ремонт відділів продажу не збирає та не опрацьовує персональні дані Суб’єкта персональних даних під час використання інтерфейсу Сайту та до моменту реєстрації. 2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Громадська організація «Ремонт відділів продажу», юридична особа, зареєстрована відповідно. 3. Ремонт відділів продажу збирає персональні дані шляхом заповнення Суб’єктом персональних даних відповідних полей при реєстрації на Сайті та їх автоматичного збереження на сервері. 4. Усі персональні дані обробляються за допомогою автоматизованої інформаційної системи та зберігаються у електронному вигляді на Сайті, в CRM-системі Ремонт відділів продажу та на комп’ютерах у вигляді файлів Exсel з розширенням .xls чи.xlsx, доступ до яких мають лише уповноважені Ремонт відділів продажу особи. 5. Ремонт відділів продажу не несе відповідальності за достовірність наданої Користувачем інформації на Сайті. VІ. Мета збору та строк використання персональних даних 1. Персональні дані Користувача збираються, зберігаються та використовуються лише для: — реєстрації та створення облікового запису слухача курсів на Сайті; — відправки анонсів подій, спеціальних пропозицій, новин про заходи, реклами та іншої інформації щодо діяльності Ремонт відділів продажу та взаємодії Ремонт відділів продажу з Користувачем за допомогою засобів електронного листування, мережі Інтернет, засобів зв’язку. 2. Ремонт відділів продажу використовує персональні дані Користувача лише у власній внутрішній діяльності та ні в якому разі не передає їх і не надає доступу до них третім особам. 3. У разі зміни мети обробки персональних даних на несумісну з попередньою, Користувач буде повідомлений про це шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації та направлення повідомлення про відповідні зміни засобами електронного листування. Подальше використання персональних даних Користувача для нової мети не може бути здійснено без однозначної згоди Користувача на це. 4. Ремонт відділів продажу зобов’язується обробляти персональні дані Користувача лише протягом строку не більшого, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, що не може перевищувати п’яти років з моменту надання Користувачем згоди. По закінченню цього строку інформація про Користувача, у тому числі персональні дані, буде видалена. VІІ. Порядок зміни та видалення персональних даних 1. За необхідності будь-який зареєстрований Користувач може в особистому кабінеті на Сайті, або шляхом звернення (направлення листа) засобами електронного листування на адресу: Info@kravets.pro вносити зміни в інформацію про Користувача, у тому числі у персональні дані. 2. У разі виникнення необхідності у відкликанні згоди на обробку персональних даних та їх видаленні, отриманні інформації щодо обсягу даних, що оброблються, Користувач може звернутися (направити лист) із відповідною вимогою засобами електронного листування на адресу: Info@kravets.pro. У разі надходження повідомлення про вікликання згоди та знищення персональних даних, Ремонт відділів продажу зобов’язується знищити такі дані протягом 30 днів з моменту ідентифікації Користувача. 3. У разі необхідності ідентифікації Користувача для підтвердження його волевиявлення щодо дій передбачених п.п. 1, 2 цього Розділу, уповноважена особа Ремонт відділів продажу має право зв’язатися по телефону чи засобами електронного листування для такої ідентифікації. VІІІ. Операційні заходи забезпечення захисту персональних даних 1. Ремонт відділів продажу розуміє важливість охорони персональних даних, а тому вчиняє організаційні заходи, що полягають у адміністративних, інформаційних, та інших діях. 2. Лише конкретно визначеному колу працівників надається доступ до персональних даних Користувача; перед наданням допуску до такої інформації працівники беруть на себе зобов’язання щодо нерозголошення таких даних. Кожен з працівників отримує доступ до такого обсягу персональних даних, який охоплюється його трудовим обов’язком та завданням. 3. Працівники проходять інструктажі та відповідне навчання, що стосується заходів спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до персональних даних третіми особами. Будь-які операції з персональними даними здійснюються згідно цього Положення, попередньо затверджуються у керівника та не можуть здійснюватися без згоди останнього. IX. Використання куки 1. Для покращення якості взаємодії з Користувачем, для здійснення статистики та для використання основних функцій Сайту Ремонт відділів продажу використовує куки. 2. Ніякі персональні дані в файлах куки не зберігаються та не опрацьовуються Ремонт відділів продажу. Користувач может запобігти використанню файлів куки шляхом заборони зберігати куки у браузері. X. Вирішення спорів 1. Будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та Ремонт відділів продажу вирішуються відповідно до законодавства України. 2. Користувач має право звернутися до Ремонт відділів продажу для мирного вирішення спору з відповідною заявою засобами електронного листування на адресу Info@kravets.pro.
Положение о защите персональных данных и политике конфиденциальности Общественная организация “Ремонт отделов продаж” (далее – Ремонт отделов продаж), понимая важность охраны и защиты информации о физическом лице, уважая право каждого cобирать, хранить, использовать и распространять информацию, стремясь собирать только необходимый объем персональных данных, учитывая ограничения установленные законодательством для обработки персональных данных, осознавая безусловные обязанности по сохранению и недопущению несанкционированного доступа к персональным данным лиц, сообщает о данном Положении о защите персональных данных и политике конфиденциальности, которое применяется в отношении Пользователя Сайта и деятельности Ремонт отделов продаж. І. Определение понятий “Положение” — это Положение о защите персональных данных и политике конфиденциальности, которое применяется к Пользователю. “Сайт” — совокупность програмных средств и интерфейсов, которые размещены в сети Интернет по уникальному адресу — https://rsd1.org/. “Персональные данные” — сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. “Браузер” — программное обеспечение, предназначенное для просмотра страниц в сети Интернет и взаимодействия с ними. “Субъект персональных данных” —  физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются. “Пользователь” — Субъект персональных данных, который ознакомившись с данным Положением, дал согласие на обработку своих персональных данных “Третье лицо” — любое лицо за исключением Субъекта персональных данных, Пользователя, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которому владельцем или распорядителем персональных данных осуществляется передача персональных данных. “Владелец персональных данных” —  физическое или юридическое лицо, которое определяет цель обработки персональных данных, устанавливает состав этих данных и процедуру их обработки. “Распорядитель персональных данных” — физическое или юридическое лицо, которому владельцем персональных данных или законом предоставлено право обрабатывать эти данные от имени владельца. “Согласие Субъекта персональных данных” — добровольное волеизъявление физического лица, что предоставляется при регистрации на Сайте, путем проставления отметки о предоставлении разрешения на обработку персональных данных в объеме и с целью, определенными данным Положением. “Обработка персональных данных” — действия Отриум Акэдеми по накоплению, хранению, адаптации, изменению, обновлению, использованию, уничтожению персональных данных, в том числе с использованием информационных (автоматизированных) систем. “Сбор персональных данных” — получение Ремонт отделов продаж и закрепление на носителях, предусмотренных п. 4 V Раздела Положения, персональных данных Пользователей после их регистрации на Сайте. “Cookies (куки)” — это записи данных, которые направляются с веб-сервера к браузеру Пользователя, Субъекта персональных данных и сохраняются там для дальнейшего поиска. ІІ. Права субъектов персональных данных 1. Субъект персональных данных имеет право: а) знать о: – источниках cбора; – местонахождении своих персональных данных; – цели обработки; – местонахождении или месте жительства (пребывания) владельца или распорядителя персональных данных; б) на доступ к своим персональным данным; в) предъявлять мотивированное требование владельцу и распорядителю персональных данных с возражением против обработки своих персональных данных; г) использовать средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных; д) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожение своих персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными; е) обращаться с жалобами по поводу обработки своих персональных данных к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или с исками в суд; э) отозвать согласие на обработку персональных данных; ж) отправлять письменный запрос о том, обрабатываются ли его персональные данные, а также получать информацию о содержании таких данных; з) другие права предусмотренные законодательством Украины. ІІІ. Предоставление соглашения 1. Регистрируясь на Сайте, Субъект персональных данных соглашается с этим Положением и предоставляют согласие на обработку своих персональных данных Ремонт отделов продаж. 2. К персональным данным, которые собираются и обрабатываются Ремонт отделов продаж и которые Пользователь добровольно предоставляет, регистрируясь на Сайте, принадлежит следующая информация: — имя и фамилия; — дата рождения; — телефонный номер; — адрес электронной почты; — страна и место проживания; — аватар, что содержит фотографию или изображение Пользователя; — пароль от личного профиля; — другие данные, которые Пользователь предоставляет добровольно. 3. Пользователь предоставляет согласие на взаимодействие Ремонт отделов продаж с Пользователем, в том числе на действия Ремонт отделов продаж по отправке анонсов событий, специальных предложений, новостей о мероприятиях, рекламы и другой информации о деятельности Ремонт отделов продаж и взаимодействия Ремонт отделов продаж с Пользователем с помощью средств электронной переписки, сети Интернет, средств связи. 4. Пользователь дает согласие на использование Ремонт отделов продаж его изображения на фото-, видеоматериалах, созданных Ремонт отделов продаж, или другим лицом по заданию Ремонт отделов продаж во время курсов, собраний и других мероприятий, проводимых Ремонт отделов продаж с участием Пользователя. 5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, предусмотренном п. 2 VII Раздела Положения. ІV. Права Ремонт отделов продаж на персональные данные пользователей 1. Ремонт отделов продаж имеет право: а) собирать полученные от Пользователя персональные данные и обрабатывать их в соответствииих с целями и в объеме определенном в Положении; б) накапливать и систематизировать персональные данные; в) при наличии однозначного согласия Пользователя, передавать персональную информацию третьим лицам. В таком случае Пользователь дополнительно сообщается о цели и сроках обработки; г) предоставлять доступ к персональным данным без согласия Субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Украины и по требованию органов государственной власти; д) по результатам рассмотрения обращений Пользователя вносить изменения в персональные данные или удалять их; е) вносить изменения в настоящее Положение; э) другие права предусмотренные законодательством Украины. 2. Ремонт отделов продаж вправе осуществлять взаимодействие с Пользователем, в том числе путем отправки анонсов событий, специальных предложений, новостей о мероприятиях, рекламы, другой информации о деятельности Ремонт отделов продаж и взаимодействия Ремонт отделов продаж с Пользователем с помощью средств электронной переписки, сети Интернет, средств связи. 3. Ремонт отделов продаж вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц создавать фото-, видеоматериалы с использованием изображения Пользователя во время курсов, собраний и других мероприятий, проводимых Ремонт отделов продаж с участием Пользователя. V. Обработка персональных данных 1. Ремонт отделов продаж не собирает и не обрабатывает персональные данные Субъекта персональных данных при использовании интерфейса Сайта и до момента регистрации. 2. Владельцем и распорядителем персональных данных является Общественная организация “Ремонт отделов продаж”, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины. 3. Отиум Акаэдеми собирает персональные данные путем заполнения Субъектом персональных данных соответствующих полей при регистрации на Сайте и их автоматического сохранения на сервере. 4. Все персональные данные обрабатываются с помощью автоматизированной информационной системы и хранятся в электронном виде на Сайте, в CRM-системе Ремонт отделов продаж и на компьютерах в виде файлов Excel с расширением .xls или .xlsx, доступ к которым имеют только уполномоченные Ремонт отделов продаж лица 5. Ремонт отделов продаж не несет ответственности за достоверность предоставленной Пользователем информации на Сайте. VІ. Цель сбора и срок использования персональных данных 1. Персональные данные Пользователя собираются, хранятся и используются только для: – регистрации и создания учетной записи слушателя курсов на Сайте; – отправки анонсов событий, специальных предложений, новостей о мероприятиях, рекламы и другой информации о деятельности Отиум Акэдеми и взаимодействия Ремонт отделов продаж с пользователем с помощью средств электронной переписки, сети Интернет, средств связи. 2. Ремонт отделов продаж использует персональные данные Пользователя только в собственной внутренней деятельности и ни в коем случае не передает их и не предоставляет доступ к ним третьим лицам. 3. В случае изменения цели обработки персональных данных на несовместимую с предыдущей, Пользователь будет уведомлен об этом путем размещения на Сайте соответствующей информации и направления уведомления о соответствующих изменениях средствами электронной переписки. Дальнейшее использование персональных данных Пользователя для новой цели не может быть осуществлено без однозначного согласия Пользователя на это. 4. Ремонт отделов продаж обязуется обрабатывать персональные данные Пользователя только в течение срока не большего, чем это необходимо в целях их обработки, что не может превышать пяти лет с момента предоставления Пользователем согласия. По истечению этого срока информация о Пользователе, в том числе персональные данные, будет удалена. VІІ. Порядок изменения и удаления персональных данных 1. При необходимости любой зарегистрированный Пользователь может в личном кабинете на Сайте или путем обращения (направление письма) средствами электронной переписки по адресу: Info@kravets.pro, вносить изменения в информацию о Пользователе, в том числе в персональные данные. 2. В случае возникновения необходимости в отзыве согласия на обработку персональных данных и их удалении, получении информации об объеме данных, что обрабатываются, Пользователь может обратиться (направить письмо) с соответствующим требованием средствами электронной переписки по адресу: Info@kravets.pro. В случае поступления сообщения об отзыве согласия и уничтожения персональных данных, Ремонт отделов продаж обязуется уничтожить такие данные в течение 30 дней с момента идентификации Пользователя. 3. В случае необходимости идентификации Пользователя для подтверждения его волеизъявления относительно действий предусмотренных п.п. 1, 2 настоящего Раздела, уполномоченное лицо Ремонт отделов продаж вправе связаться по телефону или средствами электронной переписки для такой идентификации. VІІІ. Операционные меры обеспечения защиты персональных данных 1. Ремонт отделов продаж понимает важность охраны персональных данных, а потому совершает организационные меры, заключающиеся в административных, информационных и других действиях. 2. Только конкретно определенному кругу работников предоставляется доступ к персональным данным Пользователя; перед предоставлением допуска к такой информации работники берут на себя обязательства по неразглашению таких данных. Каждый из работников получает доступ к такому объему персональных данных, который охватывается его трудовой обязанностью и задачей. 3. Работники проходят инструктажи и соответствующее обучение, что касается мер, направленных на недопущение несанкционированного доступа к персональным данным третьими лицами. Любые операции с персональными данными осуществляются согласно настоящего Положения, предварительно утверждаются у руководителя и не могут осуществляться без согласия последнего. IX. Использование куки 1. Для улучшения качества взаимодействия с Пользователем, для осуществления статистики и для использования основных функций сайта Ремонт отделов продаж использует куки. 2.  Никакие персональные данные в файлах куки не сохраняются и не обрабатываются Ремонт отделов продаж. Пользователь может предотвратить использование файлов куки путем запрета хранить куки в браузере. X. Разрешение споров 1. Любые споры, которые могут возникнуть между Пользователем и Ремонт отделов продаж подлежат разрешениюв соответствии с законодательством Украины. 2. Пользователь имеет право обратиться с соответствующим заявлением к Ремонт отделов продаж для мирного разрешения спора средствами электронной переписки по адресу: Info@kravets.pro
Правила користування сервісом Останнє оновлення: 04/09/2019
Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування сервісом (надалі – « Правила»). Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, подання заявок, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цих Правил та (2) Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень. Якщо ви не згодні з умовами цих Правил, не користуйтеся Сайтом та Послугами. Заголовки, що містяться у цих правилах, призначені лише для довідкових цілей. Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цих Правил для цілей ведення власних записів.
1. Визначення понять
«Cайт» – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://rsd1.org/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.
«Користувач» – фізична особа, що користується Сайтом та отримує доступ до Послуг.
«Аккаунт» – особистий обліковий запис Користувача на Сайті, доступ до якого здійснюється за допомогою спеціальних ідентифікаторів.
«Послуги» – надання Користувачу доступу до функціональних можливостей Сайту на умовах, що визначені цими Правилами.
«Контент» – вебінари, фонограми, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Ремонт відділів продажу та/або Партнером та доступні на Заході або внесені до Курсу для використання Користувачем. «Партнер» – особа, що розробляє Контент та/або надає інформаційні, освітні, консультаційні та інші супутні послуги Ремонт відділів продажу та/або Користувачам. «Захід» – культурно-розважальний, освітній, навчальний захід, в тому числі лекція, презентація, воркшоп, семінар, практичне заняття, а також інша онлайн чи офлайн подія, організована Ремонт відділів продажу та/або Партнером(-ами), інформація про яку розміщена на Сайті. «Курс» – цілісний виклад однієї або декількох тем за допомогою Контенту, що сформований Ремонт відділів продажу та/або Партнером(-ами).
«Запрошення» – інформація в електронній формі, що підтверджує право Користувача на відвідування Заходу чи доступ до Курсу, та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу та/або інформацію, що необхідна для доступу до Курсу, розмір Реєстраційного внеску (якщо застосовується), і може містити додаткову інформацію правового або технічного характеру. «Реєстраційний внесок» – сума коштів, що сплачується Користувачем за участь у Заході з обмеженим доступом та/або доступ до Курсу з обмеженим доступом.
Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цих Правил, повинні тлумачитися відповідно до тексту цих Правил.
2. З чим ви погоджуєтесь
2.1. Сторони
Ці Правила регулюють відносини між Користувачами та Громадською організацією «Ремонт відділів продажу» (надалі – « Ремонт відділів продажу») щодо доступу та користування Послугами.
2.2. Зміни до Правил
Ремонт відділів продажу може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цих Правил, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача додаткових зобов’язань стосовно дій, які Користувач зробив до їх вступу у силу. Користуючись Послугами після внесення змін до цих Правил, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо Ремонт відділів продажу вносить суттєві зміни до цих Правил, Ремонт відділів продажу докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов’язаний час від часу переглядати ці Правила для з’ясування того, чи не було внесено змін.
2.3. Доступність
Для доступу до Послуг Користувач повинен досягти 18 років або іншого повнолітнього віку у його юрисдикції. Користувач визнає і гарантує, що має всі належні права на виконання умов цих Правил. Користувач на запит Ремонт відділів продажу зобов’язаний надати додаткові документи чи інформацію, що необхідні для підтвердження відповідності Користувача умовам цих Правил.
3. Послуги
3.1. Предмет Правил
Ремонт відділів продажу надає Користувачу доступ до таких функціональних можливостей Сайту: Для Користувачів, які не мають зареєстрованого Аккаунту:
  • ознайомлення із загальнодоступною інформацією на Сайті, в тому числі інформацією про заплановані Заходи та Курси;
   • оформлення Запрошення на участь у Заході та/або на доступ до Курсу.
Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт, без внесення Реєстраційного внеску, додатково:
   • доступ до Заходів та Курсів з режимом вільного доступу.
Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт та внесли Реєстраційний внесок, додатково:
   • доступ до Заходів та Курсів з режимом обмеженого доступу.
Найменування і перелік функціональних можливостей Сайту можуть час від часу змінюватися Ремонт відділів продажу без попереднього повідомлення. Ремонт відділів продажу має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Сайту без попереднього повідомлення Користувача.
3.2. Комунікація
Ремонт відділів продажу може додатково впровадити функціонал, що забезпечує комунікацію між Користувачами. У такому разі Користувачу буде надана можливість відправляти та отримувати текстові повідомлення, завантажувати та прикріпляти файли до текстових повідомлень. Ремонт відділів продажу не несе відповідальності за збереження та захист інформації (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення. Ремонт відділів продажу залишає за собою право модерації комунікації між Користувачами, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності інформації (включаючи прикріплені файли) положенням цих Правил та законодавства України. Ремонт відділів продажу не зобов’язане зберігати інформацію (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення, та має право видалити її на власний розсуд з відповідним повідомленням Користувача чи без такого повідомлення.
4. Аккаунт
4.1. Реєстрація Аккаунту
Для можливості користуватися окремими Послугами Користувач повинен зареєструвати Аккаунт. Реєстрація Аккаунту є безкоштовною та добровільною.
4.2. Надання точної інформації
Реєстрація Аккаунту вимагає надання особистої інформації. Ремонт відділів продажу залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації. Реєструючи Аккаунт, а також у процесі користуванням Послугами Користувач зобов’язаний надавати лише достовірну, точну, актуальну й повну інформацію про себе. Користувач зобов’язаний підтримувати актуальність та точність даних у своєму Аккаунті. Ремонт відділів продажу зберігає право вимагати від Користувача надання підтвердження даних, якщо це необхідно для користування Послугами. Користувач погоджується з тим, що йому може бути відмовлено у доступі або користуванні Послугами, а його Аккаунт може бути заблокований або видалений, якщо Користувач відмовиться надати свої ідентифікаційні дані або якщо в Ремонт відділів продажу є обґрунтовані підстави вважати, що надана інформація є неповною чи недостовірною.
4.3. Обробка персональних даних
Особливості обробки персональних даних Користувача регулюються Положенням про захист персональних даних та політику конфіденційності Ремонт відділів продажу, що розміщена за посиланням: https://rsd1.org/?page_id=695.
4.4. Безпека Аккаунту
Користувач самостійно несе відповідальність за збереження ідентифікаторів, необхідних для входу до Аккаунту. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснені у його Аккаунті, та погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки та контролю, щоб обмежити доступ сторонніх осіб до свого Аккаунту. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Ремонт відділів продажу про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри доступу) до свого Аккаунту. Ремонт відділів продажу не несе жодної відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, що можуть виникнути через порушення Користувачем положень цього пункту Правил.
4.5. Закриття Аккаунту
Користувач може подати запит на закриття свого Аккаунту у будь-який час, надіславши листа на електронну адресу: Info@kravets.pro або скориставшись формою зворотного зв’язку, що доступна на Сайті. Користувач несе відповідальність за всіма зобов’язаннями, що виникли у період активності Аккаунту, навіть після закриття Аккаунту.
4.6. Блокування та видалення Аккаунту
Ремонт відділів продажу має право заблокувати або видалити Аккаунт Користувача, а також обмежити Користувачу доступ до Послуг з використанням Аккаунту, і видалити будь-який Матеріал, розміщений Користувачем на Сайті, без зазначення причин, у тому числі у разі порушення Користувачем умов цих Правил або положень законодавства.
4.7. Неактивний Аккаунт
Ремонт відділів продажу має право видалити Аккаунт, якщо Аккаунт Користувача неактивний протягом трьох місяців. Ремонт відділів продажу зберігає інформацію про Користувача відповідно до чинного законодавства, Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності.
5. Реєстраційний внесок. Запрошення
5.1. Оголошення про Захід
Ремонт відділів продажу розміщує на Сайті оголошення, що містять інформацію про Заходи та Курси, їх тип (з вільним чи обмеженим доступом), тематику, дату, час, місце проведення, розмір Реєстраційного внеску (якщо вимагається).
5.2. Оформлення Запрошення
Оформлення Запрошення на участь у Заході або доступ до Курсу здійснюється з використанням Сайту. Для оформлення Запрошення Користувач обирає Захід, який бажає відвідати, чи Курс, до якого хоче отримати доступ, заповнює відповідну форму та сплачує Реєстраційний внесок (якщо вимагається).
5.3. Реєстраційний внесок
Користувач погоджується, що для участі у Заході та/або доступу до Курсу з нього може вимагатися внесення Реєстраційного внеску. Розмір Реєстраційного внеску визначається на Сайті.
5.4. Способи оплати
Користувач може використовувати будь-який з доступних на Сайті способів оплати для здійснення трансакцій зі сплати Реєстраційного внеску.
5.5. Сплата зборів
Користувач самостійно несе відповідальність за правильність платежів, які він здійснює. Користувач відповідальний за сплату будь-яких зборів чи інших сум, що можуть стягуватися платіжною системою, банком чи третіми сторонами.
5.6. Передача Запрошення
Передача Запрошення Користувачеві здійснюється шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача та/або в Аккаунті.
5.7. Повернення Реєстраційного внеску
У разі оформлення Запрошення на участь в Заході, Користувач має право подати запит на повернення Реєстраційного внеску не пізніше, ніж за 72 години до запланованого Заходу. У разі оформлення Запрошення на доступ до Курсу, Користувач має право подати запит на повернення Реєстраційного внеску не пізніше, ніж за 14 календарних днів з моменту сплати Реєстраційного внеску за умови, що Користувач переглянув не більше трьох одиниць Контенту (зокрема, відеозаписів чи аудіозаписів) з такого Курсу. Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті не є підставою для повернення Реєстраційного внеску або зменшення його вартості.
6. Умови користування Сайтом та Послугами
6.1. Некомерційне використання
Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для будь-яких цілей, якщо інше не передбачено письмовим договором між Ремонт відділів продажу та такими організаціями, компаніями, підприємствами.
6.2. Матеріал Користувача
Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ремонт відділів продажу має право на власний розсуд зберігати, тимчасово забороняти та видаляти будь-які повідомлення, зображення, коментарі, відгуки, іншу інформацію та файли, що опубліковані чи іншим чином завантажені Користувачем на Сайт (надалі спільно іменовані « Матеріал Користувача»), що, на погляд Ремонт відділів продажу, порушують ці Правила, можуть бути незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів чи третіх осіб. Користувач несе особисту відповідальність за Матеріал Користувача. Публікуючи чи іншим чином завантажуючи Матеріал Користувача на Сайт, Користувач автоматично підтверджує та гарантує, що має право надавати, та водночас надає Ремонт відділів продажу безвідкличну, безстрокову, невиключну, повністю оплачену та таку, що діє у всьому світі, ліцензію на використання, копіювання, виконання, відображення і поширення Матеріалу Користувача з правом надання субліцензій на все вищенаведене. Користувач передає Ремонт відділів продажу всі майнові права інтелектуальної власності на весь Матеріал Користувача, що опублікований або іншим чином завантажений на Сайт, включаючи, але не обмежуючись правом на використання об’єкту інтелектуальної власності, правом на дозвіл або заборону використання об’єкту інтелектуальної власності іншими особами, зокрема права поширювати, ліцензувати, субліцензувати, рекламувати, демонструвати або іншим чином використовувати всі майнові права на Матеріал Користувача у всьому світі, на будь-яких мовах, у будь-яких медіа-форматах та будь-якими засобами без будь-яких додаткових зобов’язань щодо Користувача чи обов’язку виплати Користувачу винагороди.
6.3. Контент
Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Ремонт відділів продажу не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений без попереднього повідомлення. Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше, зокрема у зв’язку з:
 • відмовою серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Користувача), телекомунікаційних ліній та з’єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;
 • збій програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;
 • перезавантаженням системних потужностей;
 • шкодою, що викликана в результаті поганої погоди, землетрусами, війнами, повстаннями, громадськими заворушеннями, аваріями, пожаром, повінню, вибухами, механічною поломкою чи стихійними лихами;
 • перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;
 • страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);
 • державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або
 • іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Ремонт відділів продажу.
6.4. Посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки
Рекламні матеріали, посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки, що можуть міститися на Сайті, надаються виключно як вказівки на інформацію, що може бути корисною Користувачеві, і Ремонт відділів продажу не контролює зміст таких рекламних матеріалів, веб-сайтів чи мобільних додатків. Ремонт відділів продажу не надає жодних гарантій щодо змісту таких рекламних матеріалів, веб-сайтів та мобільних додатків, включаючи точність, повноту, надійність, а також не гарантує, що до таких рекламодавців, веб-сайтів та мобільних додатків або їх контенту не пред’явлено жодних претензій щодо прав інтелектуальної власності, чи вони не містять інших порушень прав третіх осіб, чи також, що такі рекламні матеріали, веб-сайти, мобільні додатки або їх контент не містять вірусів чи іншого шкідливого зараження. Якщо Користувач переходить за посиланням на рекламні матеріали, веб-сайт або мобільний додаток, який не контролюється Ремонт відділів продажу, Користувач робить це на власний страх та ризик. Ремонт відділів продажу не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію чи послуги, що пропонуються рекламодавцем, на сайтах чи у мобільних додатках, які не належать Ремонт відділів продажу.
7. Заборонена активність
7.1. Заборонені способи використання Користуючись Послугами, Користувач погоджується, що:
 • Користувач не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, ці Правила або будь-який інший договір чи політику, що регулює відносини між Ремонт відділів продажу та Користувачем;
 • Користувач не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;
 • Користувач не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, або використовувати Аккаунт, що належить іншій особі як від свого імені, так і від імені третьої особи;
 • Користувач не буде розміщувати Матеріал Користувача, який:
– є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, який пропагує расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам; – принижує гідність або виправдовує приниження гідності будь-якої особи; – включає спам, вірусні листи, небажані масові розсилки; – поширює наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагує незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Користувачу заздалегідь відомо про характер такої інформації; – пропагує незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них; – містить посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення; – публічно демонструє неприйнятний Матеріал Користувача чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності); – включає матеріали, що мають на меті експлуатацію осіб віком до 18 років або до досягнення іншого повнолітнього віку у юрисдикції Користувача або запитують особисту інформацію від таких осіб; – надає інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів тощо; – створений терористичними групами чи такий, що підтримується ними, або є Матеріалом Користувача, який пропагує терористичні акти, включаючи вербування; – запитує паролі або іншу особисту інформацію від Користувачів для використання у комерційних чи незаконних цілях; – залучає інших Користувачів до комерційної діяльності (наприклад, конкурси, лотереї, бартер чи реклама);
 • Користувач не буде додавати до свого Аккаунту номери телефонів, адреси, імена, URL-адреси чи адреси електронної пошти третіх осіб;
 • Користувач не буде надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;
 • Користувач не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт;
 • Користувач не буде збирати дані з Сайту ні авторизованими, ні неавторизованими способами з використанням автоматичних засобів (ботів, обхідних програм, скраперів чи аналогічних засобів), а також шляхом створення підроблених Аккаунтів, анонімних проксі-серверів, аналогічних засобів чи шляхом обходу технічних засобів для запобігання незаконній діяльності на Сайті. Користувач не може збирати дані з Сайту будь-яким іншим способом, включаючи збір даних вручну;
 • Користувач не може здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем Ремонт відділів продажу чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті; а також
 • Користувач не буде здійснювати жодних заходів, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру Ремонт відділів продажу, включаючи, зокрема, атаки типу «відмова в обслуговуванні», «спам» чи інші аналогічні небажані навантажувальні техніки.
7.2. Санкції
Незаконне або несанкціоноване використання Послуг або інше порушення умов цих Правил будуть розслідувані та до Користувача можуть бути застосовані належні юридичні заходи, включаючи, зокрема, цивільне, кримінальне чи інше судове провадження.
8. Зворотній зв’язок
Користувач може підтримувати зв’язок з Ремонт відділів продажу, у тому числі звернутись зі скаргою на дії інших Користувачів за допомогою засобів зв’язку, доступних на Сайті, зокрема за вказаною адресою електронної пошти, телефоном, через форму зворотного зв’язку. Реєструючи Аккаунт на Сайті, Користувач надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Заходи, Курси, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо на адресу електронної пошти та в Аккаунті. Якщо Користувач бажає відмовитися від отримання такої інформації, Користувач може звернутися до Ремонт відділів продажу через засоби комунікації зазначені вище.
9. Інтелектуальна власність
Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Ремонт відділів продажу та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов’язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу Ремонт відділів продажу та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України. Користування Послугами не надає Користувачу прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Ремонт відділів продажу чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Ремонт відділів продажу та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами. У разі наявності попереднього письмового дозволу Ремонт відділів продажу, копіювання та розміщення на інших ресурсах Контенту та будь-якої інформації з Сайту повинне супроводжуватися посиланням на джерело за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків для товарів і послуг, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта в незмінному вигляді та не може містити образливої інформації або інформації, що може ввести в оману третіх осіб. Доступ до Контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Користувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цими Правилами, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).
10. Вирішення спорів
10.1. Спори
Якщо між сторонами виникає спір, мета Ремонт відділів продажу – надати Користувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору. У разі виникнення спору Ремонт відділів продажу рекомендує Користувачам спочатку зв’язатися з Ремонт відділів продажу за наступною адресою електронної пошти Info@kravets.pro або за формою зворотного зв’язку, що доступна на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Ремонт відділів продажу.
10.2. Порядок вирішення спорів
Будь-який спір чи претензія, що пов’язані з доступом Користувача до Сайту, користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цими Правилами, і які не можуть бути вирішені напряму між сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.
11. Відповідальність
11.1. Способи захисту
Якщо в результаті порушення Користувачем будь-яких положень цих правил, Ремонт відділів продажу зазнає збитків, то Ремонт відділів продажу має право вимагати від Користувача повного виконання зобов’язань за цими Правилами, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Ремонт відділів продажу, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Ремонт відділів продажу.
11.2. Відмова від гарантій
Ремонт відділів продажу надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Ремонт відділів продажу не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:
 • змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;
 • точності, надійності та якості Контенту.
Ремонт відділів продажу не несе жодної відповідальності та не надає гарантій будь-якого роду стосовно Послуг та Контенту, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача. Ремонт відділів продажу не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими переривання, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами. Ремонт відділів продажу вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі досягли мінімально допустимого віку, а також не несе відповідальності за будь-який Матеріал Користувача чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цих Правил. Ремонт відділів продажу залишає за собою право призупинити доступ до Сайту чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.
11.3. Обмеження відповідальності
Ремонт відділів продажу не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. За жодних обставин Ремонт відділів продажу не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту та його Контенту, до якого Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням Сайту, Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несете відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати. Інші Користувачі можуть розміщувати або передавати образливі або непристойні матеріали через Сайт, і Користувач може мимоволі піддаватися впливу таких матеріалів. Ремонт відділів продажу не несе жодної відповідальності за дії чи бездіяльність інших Користувачів (включаючи несанкціонованих Користувачів), що виникли у процесі користування Сайтом чи будь-яким іншим способом. За жодних обставин загальна відповідальність Ремонт відділів продажу перед Користувачем у зв’язку з користуванням Сайтом чи Послугами не повинна перевищувати 1000 гривень. Ремонт відділів продажу не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Ремонт відділів продажу.
12. Інші положення
12.1. Інші юрисдикції
Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Користувачі, які обирають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.
12.2. Розірвання відносин
Ці Правила вступають в силу з моменту першого відвідування Користувачем Сайту. Ремонт відділів продажу має право у будь-який час розірвати відносини, встановлені цими Правилами, на свій власний розсуд. Права, надані Користувачу цими Правилами, будуть негайно та автоматично припинені без додаткового повідомлення від Ремонт відділів продажу, якщо, на розсуд Ремонт відділів продажу, Користувач порушить умови цих Правил. Користувач має право розірвати відносини, встановлені цими Правилами, знищивши Контент та будь-які інші матеріали, отримані через Сайт, та подавши запит на видалення свого Аккаунту.
12.3. Передача прав та обов’язків
Користувач не може передати свої права та обов’язки за цими Правилами третім особам без попередньої згоди Ремонт відділів продажу. Ремонт відділів продажу має право передати права та обов’язки за цими Правилами будь-яким третім особам у будь-який час без попереднього повідомлення.
12.4. Право, що застосовується
Ці Правила складені і повинні тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідно до законодавства України. Ці Правила складені українською мовою, вони не вимагають двостороннього підписання та дійсні для сторін в електронному вигляді. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, ці Правила продовжать бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.
Правила пользования сервисом Последнее обновление: [04/09/2019]
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Правила пользования сервисом (в дальнейшем – « Правила»). Любое пользование Сайтом, в частности, заполнение различных форм, подача заявок, а также пользование Услугами означает полное, безусловное и безоговорочное согласие (акцепт) з условиями (1) настоящих Правил и (2) Положения о защите персональных данных и политике конфиденциальности без каких бы то ни было исключений и/или ограничений. Если вы не согласны с условиями настоящих Правил, не пользуйтесь Сайтом и Услугами. Заголовки, содержащиеся в настоящих Правилах, предназначены только для справочных целей. Мы рекомендуем Вам сохранить и распечатать копию настоящих Правил для целей ведения собственных записей.
1. Определение понятий
«Сайт» – совокупность программных средств, интерфейсов и информации, размещенных в сети интернет по уникальному адресу – https://rsd1.org/, включая все веб-страницы и субдомены.
«Пользователь» – физическое лицо, которое пользуется Сайтом и получает доступ к Услугам.
«Аккаунт» – личная учетная запись Пользователя на Сайте, доступ к которому осуществляется с помощью специальных идентификаторов.
«Услуги» – предоставление Пользователю доступа к функциональным возможностям Сайта на условиях, определенных настоящими Правилами.
«Контент» – вебинары, фонограммы, видео, текстовые, графические, аудиовизуальные или любые другие материалы, разработанные, организованные или предоставленные Ремонт отделов продаж и/или Партнером и доступные на Мероприятии или внесенные в Курс для использования Пользователем. «Партнер» – лицо, разрабатывающее Контент и/или предоставляющее информационные, образовательные, консультационные и другие сопутствующие услуги Ремонт отделов продаж и/или Пользователям. «Мероприятие» – культурно-развлекательное, образовательное, учебное мероприятие, в том числе лекция, презентация, воркшоп, семинар, практическое занятие, а также другое онлайн или офлайн событие, организованное Ремонт отделов продаж и/или Партнером(-ами), информация о котором размещена на Сайте. «Курс» – целостное изложение одной или нескольких тем с помощью Контента, сформированного Ремонт отделов продаж и/или Партнером(-ами).
«Приглашение» – информация в электронной форме, подтверждающая право Пользователя на посещение Мероприятия или доступ к Курсу, и содержащая информацию о наименовании, дате, времени, месте проведения Мероприятия и/или информацию, которая необходима для доступа к Курсу, размер Регистрационного взноса (в случае применимости), и может содержать дополнительную информацию правового или технического характера. «Регистрационный взнос» – сумма средств, которая уплачивается Пользователем за участие в Мероприятии с ограниченным доступом и/или доступ к Курсу с ограниченным доступом.
Понятия, которые прямо не определены в разделе 1 настоящих Правил, должны толковаться в соответствии с текстом этих Правил.
2. С чем вы соглашаетесь
2.1. Стороны
Настоящие Правила регулируют отношения между Пользователями и Общественной организацией «Ремонт отделов продаж» (в дальнейшем – « Ремонт отделов продаж») относительно доступа и пользования Услугами.
2.2. Изменения в Правилах
Ремонт отделов продаж может время от времени в одностороннем порядке изменять положения настоящих Правил, при условии, что такие изменения не будут налагать на Пользователя дополнительных обязательств относительно действий, которые Пользователь совершил до их вступления в силу. Пользуясь Услугами после внесения изменений в настоящие Правила, Пользователь соглашается с такими изменениями. Если Ремонт отделов продаж вносит существенные изменения в настоящие Правила, Ремонт отделов продаж приложит разумные усилия, чтобы проинформировать Пользователя о таких изменениях, но Пользователь обязуется время от времени просматривать эти Правила, чтобы выяснить, не были ли внесены изменения.
2.3. Доступность
Для доступа к Услугам Пользователь должен достичь 18 лет или другого совершеннолетнего возраста в своей юрисдикции. Пользователь признает и гарантирует, что имеет все надлежащие права на выполнение условий настоящих Правил. Пользователь на запрос Ремонт отделов продаж обязан предоставить дополнительные документы или информацию, которые необходимы для подтверждения соответствия Пользователя условиям настоящих Правил.
3. Услуги
3.1. Предмет Правил
Ремонт отделов продаж предоставляет Пользователю доступ к таким функциональным возможностям Сайта: Для Пользователей, которые не имеют зарегистрированного Аккаунта:
  • ознакомление с общедоступной информацией на Сайте, в том числе информацией о запланированных Мероприятиях и Курсах;
   • оформление Приглашения на участие в Мероприятии и/или на доступ к Курсу.
Для Пользователей, которые имеют зарегистрированный Аккаунт, без внесения Регистрационного взноса, дополнительно:
   • доступ к Мероприятиям и Курсам с режимом свободного доступа.
Для Пользователей, которые имеют зарегистрированный Аккаунт и внесли Регистрационный взнос, дополнительно:
   • доступ к Мероприятиям и Курсам с режимом ограниченного доступа.
Наименование и перечень функциональных возможностей Сайта могут время от времени изменяться Ремонт отделов продаж без предварительного уведомления. Ремонт отделов продаж имеет право по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) работу любых отдельных функциональных возможностей Сайта без предварительного уведомления Пользователя.
3.2. Коммуникация
Ремонт отделов продаж может дополнительно ввести функционал, обеспечивающий коммуникацию между Пользователями. В таком случае Пользователю будет предоставлена возможность отправлять и получать текстовые сообщения, загружать и прикреплять файлы к текстовым сообщениям. Ремонт отделов продаж не несет ответственности за сохранение и защиту информации (включая прикрепленные файлы), которая передается через текстовые сообщения. Ремонт отделов продаж оставляет за собой право модерации коммуникации между Пользователями, включая, но не ограничиваясь проверкой соответствия информации (в том числе и прикрепленных файлов) положениям настоящих Правил и законодательства Украины. Ремонт отделов продаж не обязана сохранять информацию (включая прикрепленные файлы), которая передается через текстовые сообщения, и имеет право удалять ее по собственному усмотрению с соответствующим уведомлением Пользователя или без такого уведомления.
4. Аккаунт
4.1. Регистрация Аккаунта
Для возможности пользоваться отдельными Услугами Пользователь должен зарегистрировать Аккаунт. Регистрация Аккаунта является бесплатной и добровольной.
4.2. Предоставление точной информации
Регистрация Аккаунта требует предоставления личной информации. Ремонт отделов продаж оставляет за собой право изменять поля регистрационной формы и требовать от Пользователя ввода дополнительной информации. Регистрируя Аккаунт, а также в процессе пользования Услугами Пользователь обязуется предоставлять только достоверную, точную, актуальную и полную информацию о себе. Пользователь обязуется поддерживать актуальность и точность данных в своем Аккаунте. Ремонт отделов продаж сохраняет за собой право требовать от Пользователя предоставления подтверджения данных, если это необходимо для пользования Услугами. Пользователь соглашается с тем, что ему может быть отказано в доступе или пользовании Услугами, а его Аккаунт может быть заблокирован или удален, если Пользователь откажется предоставить свои идентификационные данные или если у Ремонт отделов продаж есть обоснованные основания полагать, что предоставленная информация является неполной или недостоверной.
4.3. Обработка персональных данных
Особенности обработки персональных данных Пользователя регулируются Положением о защите персональных данных и политике конфиденциальности Ремонт отделов продаж, которая размещена по ссылке: https://rsd1.org/?page_id=695.
4.4. Безопасность Аккаунта
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение идентификаторов, необходимых для входа в Аккаунт. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные в его Аккаунте, и соглашается соблюдать разумные меры безопасности и контроля, чтобы ограничить доступ посторонних лиц к своему Аккаунту. Пользователь обязуется немедленно известить Ремонт отделов продаж о любых случаях несанкционированного доступа (подозрении в доступе) к своему Аккаунту. Ремонт отделов продаж не несет никакой ответственности за возможную утрату или порчу данных, а также другие последствия какого-либо характера, которые могут возникнуть из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Правил.
4.5. Закрытие Аккаунта
Пользователь может подать запрос на закрытие своего Аккаунту в любое время, отправив письмо на электронный адрес: Info@kravets.pro или воспользовавшись формой обратной связи, которая доступна на Сайте. Пользователь несет ответственность по всем обязательствам, возникшим в период активности Аккаунта, даже после закрытия Аккаунта.
4.6. Блокировка и удаление Аккаунта
Ремонт отделов продаж имеет право заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя, а также ограничить Пользователю доступ к Услугам с использованием Аккаунта, и удалить любой Материал, размещенный Пользователем на Сайте, без указания причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий настоящих Правил или положений законодательства.
4.7. Неактивный Аккаунт
Ремонт отделов продаж имеет право удалить Аккаунт, если Аккаунт Пользователя неактивен в течение трех месяцев. Ремонт отделов продаж сохраняет информацию о Пользователе в соответствии с действующим законодательством, Положением о защите персональных данных и политике конфиденциальности.
5. Регистрационный взнос. Приглашение
5.1. Объявление о Мероприятии
Ремонт отделов продаж размещает на Сайте объявления, содержащие информацию о Мероприятиях и Курсах, их типе (со свободным или ограниченным доступом), тематике, дате, времени, месте проведения, размере Регистрационного взноса (если требуется).
5.2. Оформление Приглашения
Оформление Приглашения на участие в Мероприятии или доступ к Курсу осуществляется с использованием Сайта. Для оформления Приглашения Пользователь выбирает Мероприятие, которое желает посетить, или Курс, к которому желает получить доступ, заполняет соответствующую форму и платит Регистрационный взнос (если требуется).
5.3. Регистрационный взнос
Пользователь соглашается, что для участия в Мероприятии и/или доступа к Курсу с него может потребоваться внесение Регистрационного взноса. Размер Регистрационного взноса определяется на Сайте.
5.4. Способы оплаты
Пользователь может использовать любой из доступных на Сайте способов оплаты для осуществления транзакций по уплате Регистрационного взноса.
5.5. Уплата сборов
Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность платежей, которые он осуществляет. Пользователь ответственен за уплату любых сборов или других сумм, которые могут взиматься платежной системой, банком или третьими сторонами.
5.6. Передача Приглашения
Передача Приглашения Пользователю осуществляется путем отправки сообщения на электронную почту Пользователя и/или в Аккаунте.
5.7. Возврат Регистрационного взноса
В случае оформления Приглашения на участие в Мероприятии Пользователь имеет право подать запрос на возврат Регистрационного взноса не позднее, чем за 72 часа до запланированного Мероприятия. В случае оформления Приглашения на доступ к Курсу Пользователь имеет право подать запрос на возврат Регистрационного взноса не позднее, чем за 14 календарных дней с момента оплаты Регистрационного взноса при условии, что Пользователь просмотрел не более трех единиц Контента (в частности, видеозаписей или аудиозаписей) такого Курса. Пользователь соглашается, что обнаружение неточностей и ошибок в Контенте не является основанием для возврата Регистрационного взноса или уменьшения его стоимости.
6. Условия пользования Сайтом и Услугами
6.1. Некоммерческое использование
Услуги доступны исключительно для некоммерческого использования в личных целях. Организации, компании, предприятия не имеют права пользоваться Услугами для любых целей, если иное не предусмотрено письменным договором между Ремонт отделов продаж и такими организациями, компаниями, предприятиями.
6.2. Материал Пользователя
Пользователь понимает и соглашается с тем, что Ремонт отделов продаж имеет право по собственному усмотрению хранить, временно запрещать и удалять любые сообщения, изображения, комментарии, отзывы, другую информацию и файлы, которые опубликованы или иным образом загружены Пользователем на Сайт (в дальнейшем совместно именуемые « Материал Пользователя»), и которые, по мнению Ремонт отделов продаж, нарушают настоящие Правила, могут быть незаконными или могут нарушать права, наносить ущерб или создавать угрозу безопасности других Пользователей или третьих лиц. Пользователь несет личную ответственность за Материал Пользователя. Публикуя или иным образом загружая Материал Пользователя на Сайт, Пользователь автоматически подтверждает и гарантирует, что имеет право предоставлять, и в то же время предоставляет Ремонт отделов продаж безотзывную, бессрочную, неисключительную, полностью оплаченную и действующую во всем мире лицензию на использование, копирование, исполнение, отображение и распространение Материала Пользователя с правом предоставления сублицензий на все вышеуказанное. Пользователь передает Ремонт отделов продаж все имущественные права интеллектуальной собственности на весь Материал Пользователя, опубликованный или иным образом загруженный на Сайт, включая, но не ограничиваясь правом на использование объекта интеллектуальной собственности, правом на разрешение или запрет использования объекта интеллектуальной собственности другими лицами, в частности, права распространять, лицензировать, сублицензировать, рекламировать, демонстрировать или иным образом использовать все имущественные права на Материал Пользователя во всем мире, на любых языках, в любых медиа-форматах и любыми средствами без каких-либо дополнительных обязательств перед Пользователем или обязанности выплаты Пользователю вознаграждения.
6.3. Контент
Контент носит исключительно информационный и ознакомительный характер. Ремонт отделов продаж не предоставляет никаких гарантий относительно его полноты, своевременности или точности. Контент может быть изменен без предварительного уведомления. Услуги могут время от времени быть недоступными, задерживаться, ограничиваться или предоставляться медленнее, в частности, в связи с:
 • отказом серверов, сетей, оборудования (включая собственное устройство Пользователя), телекоммуникационных линий и соединений, другого электронного или механического оборудования;
 • сбоем программного обеспечения, включая ошибки, вирусы, проблемы с конфигурацией, несовместимостью систем, дополнительного программного обеспечения (утилит) или приложений;
 • перезагрузкой системных мощностей;
 • ущербом, вызванным в результате плохой погоды, землетрясениями, войнами, восстаниями, гражданскими беспорядками, авариями, пожаром, наводнением, взрывами, механической поломкой или стихийными бедствиями;
 • прерыванием (частичным или полным) электропитания, другого сервисного обслуживания;
 • забастовкой или другой остановкой работы (частичной или полной);
 • государственными или нормативными ограничениями, решениями суда или другим внешним вмешательством; или
 • другой причиной (как связанной, так и не связанной с любой из вышеприведенных), не зависящей от Ремонт отделов продаж.
6.4. Ссылки на другие веб-сайты или мобильные приложения
Рекламные материалы, ссылки на другие веб-сайты или мобильные приложения, которые могут содержаться на Сайте, предоставляются исключительно как указания на информацию, которая может быть полезной Пользователю, и Ремонт отделов продаж не контролирует содержание таких рекламных материалов, веб-сайтов или мобильных приложений. Ремонт отделов продаж не предоставляет никаких гарантий относительно содержания таких рекламных материалов, веб-сайтов и мобильных приложений, включая точность, полноту, надежность, а также не гарантирует, что к таким рекламодателям, веб-сайтам и мобильным приложениям или их контенту не предъявлено никаких претензий относительно прав интеллектуальной собственности, или что они не содержат других нарушений прав третьих лиц, или также, что такие рекламные материалы, веб-сайты, мобильные приложения или их контент не содержат вирусов или другого вредоносного заражения. Если Пользователь переходит по ссылке на рекламные материалы, веб-сайт или мобильное приложение, которое не контролируются Ремонт отделов продаж, Пользователь делает это на собственный страх и риск. Ремонт отделов продаж не несет никакой ответственности за мнения, идеи, продукты, информацию или услуги, предлагаемые рекламодателем, на сайтах или в мобильных приложениях, которые не принадлежат Ремонт отделов продаж.
7. Запрещенная активность
7.1. Запрещенные способы использования
Пользуясь Услугами, Пользователь соглашается, что:
 • Пользователь не будет совершать действий с использованием Услуг, которые нарушают применимое законодательство, настоящие Правила или любой другой договор или политику, регулирующие отношения между Ремонт отделов продаж и Пользователем;
 • Пользователь не будет предоставлять ложную, неточную информацию или информацию, вводящую в заблуждение;
 • Пользователь не будет предоставлять информацию, которая принадлежит другому лицу, или использовать Аккаунт, который принадлежит другому лицу как от свого имени, так и от имени третьего лица;
 • Пользователь не будет размещать Материал Пользователя, который:
– является явно оскорбительным для интернет-сообщества, например, такой, который пропагандирует расизм, жестокость, ненависть или причинение физического вреда любого вида любой группе лиц или отдельным лицам; – унижает достоинство или оправдывает унижение достоинства любого лица; – включает спам, вирусные письма, нежелательные массовые рассылки; – распространяет клеветническую, недостоверную информацию, вводящую в заблуждение, или пропагандирует незаконную деятельность или поведение, которое является оскорбительным, угрожающим, непристойным, позорным, если Пользователю заранее известно о характере такой информации; – пропагандирует незаконное или несанкционированное копирование чужих произведений, защищенных авторским правом, например, размещение пиратских файлов или ссылок на них; – содержит ссылки на страницы с ограниченным доступом или доступом исключительно по паролю, или скрытые страницы или изображения; – публично демонстрирует неприемлемый Материал Пользователя или другие материалы (включая, например, оголенность, зоофилию, порнографию, сцены насилия или преступной деятельности); – включает материалы, имеющие целью эксплуатацию лиц в возрасте до 18 лет или до достижения другого совершеннолетнего возраста в юрисдикции Пользователя или запрашивают личную информацию от таких лиц; – предоставляет инструкции по совершению незаконных действий, в частности, изготовления или покупки незаконного оружия, нарушения конфиденциальности, создания или загрузки компьютерных вирусов и тому подобного; – создан террористическими группами или такой, который поддерживается ими, или является Материалом Пользователя, пропагандирующим террористические акты, включая вербовку; – запрашивает пароли или иную личную информацию у Пользователей для использования в коммерческих или незаконных целях; – привлекает других Пользователей к коммерческой деятельности (например, конкурсы, лотереи, бартер или рекламу);
 • Пользователь не будет добавлять к своему Аккаунту номера телефонов, адреса, имена, URL-адреса или адреса электронной почты третьих лиц;
 • Пользователь не будет предоставлять доступ к Контенту каким-либо третьим лицам;
 • Пользователь не будет использовать какое-либо устройство, программное обеспечение, алгоритм, файл, другой инструмент или технологию, включая, в частности, вирусы, программы замедленного действия или программы-имитаторы (боты), предназначенные для причинения вреда или вмешательства в Услуги или Сайт;
 • Пользователь не будет собирать данные с Сайта ни авторизованными, ни неавторизованными способами с использованием автоматических средств (ботов, обходных программ, скраперов или аналогичных средств), а также путем создания поддельных Аккаунтов, анонимных прокси-серверов, аналогичных средств или путем обхода технических средств для предотвращения незаконной деяльности на Сайте. Пользователь не может собирать данные с Сайта каким-либо иным способом, включая сбор данных вручную;
 • Пользователь не может осуществлять несанкционированное пользование Сайтом, включая, в частности, несанкционированный доступ к системам Ремонт отделов продаж или иное неправомерное использование какой-либо информации, размещенной на Сайте; а также
 • Пользователь не будет осуществлять никаких действий, вызывающих необоснованную или непропорционально большую нагрузку на техническую инфраструктуру Ремонт отделов продаж, включая, в частности, атаки типа «отказ в обслуживании», «спам» или другие аналогичные нежелательные нагрузочные техники.
7.2. Санкции
Незаконное или несанкционированное пользование Услугами или иное нарушение условий настоящих Правил будут расследованы и к Пользователю могут быть применены надлежащие юридические меры, включая, в частности, гражданское, криминальное или иное судебное производство.
8. Обратная связь
Пользователь может поддерживать связь с Ремонт отделов продаж, в том числе обратиться с жалобой на действия других Пользователей с помощью средств связи, доступных на Сайте, в частности, по указаному адресу электронной почты, по телефону, через форму обратной связи. Регистрируя Аккаунт на Сайте, Пользователь дает согласие на получение обновленной информации, информационных сообщений о Мероприятиях, Курсах, других событиях, изменениях, обновлениях Сайта и так далее на адрес электронной почты и в Аккаунте. Если Пользователь желает отказаться от получения такой информации, Пользователь может обратиться в Ремонт отделов продаж с помощью средств коммуникации, которые указаны выше.
9. Интеллектуальная собственность
Контент и какие-либо другие объекты интеллектуальной собственности, размещенные на Сайте или связанные с Услугами, в том числе программный код, знаки для товаров и услуг, элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки, другие объекты и их подборки, а также сам Сайт являются объектами интеллектуальной собственности Ремонт отделов продаж и/или их законных правообладателей, и охраняются законодательством Украины об интеллектуальной собственности, а также соответствующими международными соглашениями и конвенциями. Любое использование Сайта, его части, Контента, других объектов интеллектуальной собственности, которые размещены на Сайте или связаны с Услугами, без предварительного письменного разрешения Ремонт отделов продаж и/или их законного правообладателя является незаконным и может стать основанием для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины. Пользование Услугами не предоставляет Пользователю прав интеллектуальной собственности на Контент, документы или другие материалы, к которым Пользователь может получить доступ. Размещение информации или материалов на Сайте не означает отказа Ремонт отделов продаж или их законных правообладателей от прав на такую информацию или материалы. Ремонт отделов продаж и законные правообладатели оставляют за собой все исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на Контент, им принадлежащий, включая право препятствовать и запрещать противоправное использование Контента третьими лицами. При наличии предварительного письменного разрешения Ремонт отделов продаж, копирование и размещение на других ресурсах Контента и любой информации с Сайта должно сопровождаться ссылкой на источник при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, знаков для товаров и услуг, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранения соответствующего объекта в неизменном виде и не может содержать оскорбительной информации или информации, которая может ввести в заблуждение третьих лиц. Доступ к Контенту и каким-либо другим объектам интеллектуальной собственности, которые размещены на Сайте, предоставляется исключительно для личного некоммерческого использования без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку/хранение) таких объектов в памяти оборудования Пользователя, без права распространять Контент в сети интернет, а также без права на какое-либо другое использование, не предусмотренное настоящими Правилами, в том числе продажу, модификацию, распространение полностью или частично (в элементах).
10. Разрешение споров
10.1. Споры
Если между сторонами возникает спор, цель Ремонт отделов продаж – предоставить Пользователям нейтральный и экономически эффективный способ быстрого разрешения спора. В случае возникновения спора Ремонт отделов продаж рекомендует Пользователям сначала связаться с Ремонт отделов продаж по следующему адресу электронной почты Info@kravets.pro или с помощью формы обратной связи, доступной на Сайте, чтобы попытаться решить проблему непосредственно с Ремонт отделов продаж.
10.2. Порядок разрешения споров
Любой спор или претензия, связанные с доступом Пользователя к Сайту, пользованием Услугами или иным образом связанные с настоящими Правилами, и которые не могут быть решены напрямую между сторонами, должны быть рассмотрены соответствующим судом Украины.
11. Ответственность
11.1. Способы защиты
Если в результате нарушения Пользователем каких-либо положений настоящих Правил Ремонт отделов продаж несет убытки, то Ремонт отделов продаж имеет право требовать от Пользователя полного выполнения обязательств по настоящим Правилам, полной компенсации убытков, включая возмещение всех расходов Ремонт отделов продаж, а также сохраняет право использовать любые доступные способы правовой защиты для восстановления положения, существовавшего до нарушения прав Ремонт отделов продаж.
11.2. Отказ от гарантий
Ремонт отделов продаж предоставляет Услуги по принципу «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОСТУПНО». Ремонт отделов продаж не берет на себя никаких обязательств и не предоставляет никаких гарантий в отношении:
 • содержания, полноты, надежности или доступности Услуг;
 • точности, надежности и качества Контента.
Ремонт отделов продаж не несет никакой ответственности и не предоставляет гарантий какого-либо рода относительно Услуг и Контента, включая какие-либо гарантии относительно коммерческой или иной пригодности Услуг или Контента для целей Пользователя. Ремонт отделов продаж не несет ответственности за какие-либо проблемы на Сайте, включая, но не ограничиваясь системными ошибками или другими прерываниями, которые могут влиять на получение, обработку, принятие, завершение платежных операций или пользование Услугами. Ремонт отделов продаж принимает все разумные меры для проверки дееспособности и правоспособности Пользователей, однако не может гарантировать, что все Пользователи достигли минимально допустимого возраста, а также не несет ответственности за любой Материал Пользователя или иное пользование Услугами лицами, не достигшими 18 лет или другого совершеннолетнего возраста в их юрисдикции, вследствие нарушения условий настоящих Правил. Ремонт отделов продаж оставляет за собой право приостановить доступ к Сайту или предоставление Услуг в любое время для выполнения оперативных, регуляторных, юридических или других действий.
11.3. Ограничение ответственности
Ремонт отделов продаж не несет ответственности за использование Пользователем любых Услуг. Ни при каких обстоятельствах Ремонт отделов продаж не несет ответственности перед Пользователем или перед какими-либо третьими лицами за любые косвенные, случайные, непреднамеренные убытки, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием Сайта и его Контента, к которому Пользователь или другие лица получили доступ с помощью Сайта. Любую информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает вследствие пользования Сайтом, Пользователь может использовать на свой страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанной информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который такое использование может причинить. Другие Пользователи могут размещать или передавать оскорбительные или непристойные материалы через Сайт, и Пользователь может невольно подвергаться воздействию таких материалов. Ремонт отделов продаж не несет никакой ответственности за действия или бездействие других Пользователей (включая несанкционированных Пользователей), возникшие в процессе пользования Сайтом или любым другим способом. Ни при каких обстоятельствах общая ответственность Ремонт отделов продаж перед Пользователем в связи с пользованием Сайтом или Услугами не должна превышать 1000 гривен. Ремонт отделов продаж не несет никакой ответственности за какой-либо отказ или задержку в работе Сайта или оказании Услуг, не зависящие от Ремонт отделов продаж.
12. Другие положения
12.1. Другие юрисдикции
Информация, предоставляемая в процессе пользования Сайтом и Услугами, не предназначена для распространения или использования физическими или юридическими лицами в какой-либо юрисдикции или государстве, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативным актам, и которое требует юридической регистрации в такой юрисдикции или государстве. Пользователи, которые выбирают доступ к Сайту и Услугам из других юрисдикций, делают это по собственной инициативе и несут личную ответственность за соблюдение местных законов.
12.2. Расторжение отношений
Настоящие Правила вступают в силу с момента первого посещения Пользователем Сайта. Ремонт отделов продаж имеет право в любое время разорвать отношения, установленные настоящими Правилами, по своему усмотрению. Права, предоставленные Пользователю настоящими Правилами, будут немедленно и автоматически прекращены без дополнительного уведомления от Ремонт отделов продаж, если, по усмотрению Ремонт отделов продаж, Пользователь нарушит условия этих Правил. Пользователь имеет право расторгнуть отношения, установленные настоящими Правилами, уничтожив Контент и любые другие материалы, полученные с помощью Сайта, и подав запрос на удаление своего Аккаунта.
12.3. Передача прав и обязанностей
Пользователь не может передать свои права и обязанности по настоящим Правилам третьим лицам без предварительного согласия Ремонт отделов продаж. Ремонт отделов продаж имеет право передать права и обязанности по настоящим Правилам любым третьим лицам в любое время без предварительного уведомления.
12.4. Применимое право
Настоящие Правила составлены и должны толковаться в соответствии с законодательством Украины. Вопросы, не урегулированные этими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Украины. Настоящие Правила составлены на украинском языке, они не требуют двустороннего подписания и действительны для сторон в электронном виде. Если какое-либо положение настоящих Правил будет признано каким-либо судом или компетентным органом недействительным полностью или частично, эти Правила продолжат быть действующими в части пунктов, которые не признаны недействительными.